@book{Vorobyƫv1978, author="Valeriy P. Vorobyƫv", title="Politicheskaya i gosudarstvennaia sistema Narodnoi Demokraticheskoi Respubliki Iemena", year="1978", publisher="Iz. Nauka", address="Moscow", keyword0="Economy", keyword1="PDRY", keyword2="PDRY-GDR", type="book" }