@book{Varob'yev1978, author="V.P. Varob'yev", title="Politichyeskaya i gosudarstvyennaya systema Narodnoy Dyemokratichyeskoy Ryespubliki Yemyen", year="1978", publisher="Nauka Press", address="Moscow", keyword0="PDRY", keyword1="South Yemen", type="book" }