@book{Krakhmalov1977, author="S.P. Krakhmalov", title="Yemyenskaya Arabskaya Ryespublika i yeyo voorudzhyonniye sili", year="1977", publisher="The Defence Ministry of the Soviet Union", address="Moscow", keyword0="Description", keyword1="General", type="book" }