@book{Guskov1983, author="Aleksandr S. Guskov", title="Demokraticheskii Iemen: 20 let revolyutsii", year="1983", publisher="Mysl'", address="Moscow", type="book" }