@book{Burmistrov1981, author="Vladimir Nikolaevich Burmistrov", title="Narodnaia Demotraticheskaia Respublika Iemen: Ekonomika i torgovo-ekonomicheskie otnosheniia", year="1981", publisher="Nauka Press", address="Moscow", keyword0="Economy", keyword1="PDRY", type="book" }