@book{Alyeksandrov1976, author="I.A. Alyeksandrov", title="Narodnaya Dyemokratichyeskaya Ryespublika Yemyen (spravochnik)", year="1976", publisher="Nauka Press", address="Moscow", keyword0="Economy", keyword1="Education", keyword2="History", keyword3="Media", keyword4="PDRY", keyword5="Women", type="book" }