@article{Kadzaev1984, author="M.B. Kadzaev", title="Selskohozyayestvennoe Osvobozhdenie Zemel v NDRY", year="1984", journal="Gidrotekh Melior", volume="12", number="Dec", pages="75-7", keyword0="Agriculture", keyword1="Development", type="journal" }